ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στην αρχή έκαστου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού, φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν έχει υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης δηλώνει τόσα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών ώστε συνολικά στο έτος να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν = ο αριθμός των μαθημάτων του έτους που δικαιούται να δηλώσει ο φοιτητής βάσει του προγράμματος σπουδών).

Κατά την δήλωση των μαθημάτων, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:

 1. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με εγγραφή στο Τμήμα.
 2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα, η παρακολούθηση του οποίου προϋποθέτει γνώσεις από προαπαιτούμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, όπως δηλώνεται ρητώς στην περιγραφή του μαθήματος στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, χωρίς ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
 3. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούνται στην δήλωση από τα μαθήματα επιλογής.
 4. Τα μαθήματα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά με προτεραιότητα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εξάμηνο.
 5. Φοιτητής του 2ου εξαμήνου εγγράφεται στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (2) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου έτους σπουδών.
 6. Φοιτητής του 4ου εξαμήνου εγγράφεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (8) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών.
 7. Φοιτητής του 6ου εξαμήνου εγγράφεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε (15) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών.
 8. Τα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται στο συνιστώμενο εξάμηνό τους. Κάθε φοιτητής δύναται να δηλώσει μάθημα επιλογής σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εξάμηνο ίδιας περιόδου (χειμερινό ή εαρινό) με δική του ευθύνη.

Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα, βαθμολογείται στην κλίμακα «μηδέν» – «δέκα» (0 – 10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5) και άριστα το δέκα (10), και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος από τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα και η συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων – ECTS (European Credit Transfer System).

Ο φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων. Αν ο φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα από όσα προβλέπονται για την απόκτηση πτυχίου, στο βαθμό πτυχίου υπολογίζονται εκείνα τα μαθήματα τα οποία επιλέγει με Υπεύθυνη Δήλωση του/της. Τα υπόλοιπα επιπλέον μαθήματα δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και το Παράρτημα Διπλώματος.

Για τον υπολογισμό του Βαθμού του Διπλώματος, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βάρους τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Η Διπλωματική Εργασία λογίζεται ως μάθημα με συντελεστή βάρους 18.

Αναλυτικότερα, ισχύει:

Βαθμός Διπλώματος = Σ(Βαθμός Μαθήματος * ECTS Μαθήματος) / Συνολικός αριθμός ECTS

Η επίδοση των φοιτητών, ανάλογα με τον τελικό βαθμό που επιτυγχάνουν, χαρακτηρίζεται στο δίπλωμα τους σαν:

Χαρακτηρισμός Επιδόσεως Επιτυχής Βαθμός
«Καλώς» 5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 6.49
«Λίαν Καλώς» 6.5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 8.49
«Άριστα» 8.5 <= Βαθμός Διπλώματος <= 10.00

 

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε (8) εξαμηνιαία μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις. Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δηλώνονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου φοίτησης (δηλαδή από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα).

Μεταβατική Διάταξη: Κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το ακ. έτος 2015-2016, για όσους φοιτητές έχουν δηλώσει και εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, τα μαθήματα αυτά τους χρεώνονται στο 5ο εξάμηνο (εάν ήταν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου) και στο 6ο εξάμηνο (εάν ήταν μαθήματα εαρινού εξαμήνου).


ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για την εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών  εφαρμόζεται ο Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος.

Στην Πτυχιακή Εργασία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.Δεν παραθέτω κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί χωρίς να τα περικλείω σε εισαγωγικά και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών μου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Αναφέρω πάντοτε με πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα.

2.Δέχομαι ότι η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική μου εργασία.

3.Δέχομαι ότι υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορώ να εντάξω στην εργασία μου εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή πλαίσιο, κ.λπ.), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια.

4.Δέχομαι όλες τις συνέπειες σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής.

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

   


 

ΑντιγραφΗ
Διαδικασία

1.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αντιγραφή, είτε σε τελική εξέταση είτε σε ενδιάμεση εξέταση, είτε σε παραδοτέα / εργασίες, ο υπεύθυνος διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος έχει τη δυνατότητα να αναφέρει το γεγονός εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, επισυνάπτοντας στην αναφορά του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Πριν την αναφορά ο διδάσκων θα πρέπει να έχει πεισθεί πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας για την αντιγραφή και να έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να την τεκμηριώσει.

2. Η αναφορά διαβιβάζεται σε αρμόδια επιτροπή, η οποία θα καθοριστεί από την Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.). Η επιτροπή εξετάζει την αναφορά, τα συνυποβληθέντα τεκμήρια, ενώ καλεί σε ακρόαση τους εμπλεκόμενους. Εφόσον η επιτροπή, συνεκτιμώντας την αναφορά, τα τεκμήρια και την ακρόαση πεισθεί για την αντιγραφή, προετοιμάζει σχετική εισήγηση και εισάγει το θέμα προς συζήτηση και απόφαση στην Συνέλευση.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνει την τελική απόφαση για την επιβολή ή μη ποινής, το είδος της οποίας καθορίζεται παρακάτω, στο κεφάλαιο “Διαβάθμιση Ποινών”. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους εμπλεκόμενους για ακρόαση. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται για την εισαγωγή του θέματος στη Γενική Συνέλευση.

Φύση Ποινών – Διαδικαστικά Θέματα

Οι ποινές που επιβάλλονται για τις αντιγραφές είναι διοικητικής φύσεως, δηλαδή απλώς καθυστερεί η καταχώρηση βαθμών για το διάστημα της ποινής. Για ουσιαστικούς λόγους απονομής δικαιοσύνης, ο φερόμενος ως αντιγραφέας κατά τα άλλα διατηρεί το δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση μαθημάτων, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον ισχύοντα κανονισμό σπουδών του Τμήματος, αλλά και τον κανονισμό του εκάστοτε μαθήματος. Σε περίπτωση που εφεσιβληθεί η αρχική απόφαση-ποινή στα αρμόδια ανώτερα όργανα του Πανεπιστημίου, ισχύει η απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του αρχείου και την εφαρμογή των ποινών.

Κλιμάκωση Ποινών

1. Σε περίπτωση πρώτης αντιγραφής: μηδενισμός στο συγκεκριμένο μάθημα και καθυστερεί η καταγραφή βαθμού στο μάθημα κατά 1 έτος. Αν π.χ. η αντιγραφή διαπιστώθηκε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου, η επόμενη δυνατότητα καταγραφής βαθμού θα είναι το Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Αν η αντιγραφή διαπιστώθηκε και η ποινή επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, η επόμενη δυνατότητα καταγραφής βαθμού θα είναι τον Ιανουάριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

2. Σε περίπτωση δεύτερης αντιγραφής: ό,τι και στο 1 ανωτέρω, για το συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο διαπράχθηκε αντιγραφή, και επιπλέον καθυστέρηση καταγραφής βαθμών για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου που έπεται της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η αντιγραφή. Εφόσον η αντιγραφή διαπράχθηκε σε ενδιάμεση εξέταση ή παραδοτέο/εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η απόφαση της Σ.Τ. λήφθηκε εντός του ίδιου εξαμήνου, η ποινή ισχύει για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αντιγραφή.

3. Σε περίπτωση τρίτης αντιγραφής: ό,τι και στο 2 ανωτέρω για το συγκεκριμένο μάθημα στο οποίο διαπράχθηκε αντιγραφή και επιπλέον ετήσια καθυστέρηση καταγραφής βαθμών για όλα τα μαθήματα των 2 εξαμήνων που έπονται της εξεταστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η αντιγραφή. Εφόσον η αντιγραφή διαπράχθηκε σε ενδιάμεση εξέταση ή παραδοτέο/εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η απόφαση της Σ.Τ. λήφθηκε εντός του ίδιου εξαμήνου, η ποινή ισχύει για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αντιγραφή καθώς και του αμέσως επόμενου εξαμήνου. Επιπλέον, ο φοιτητής παραπέμπεται στη Σύγκλητο, με το ερώτημα της διαγραφής.


 

ΚανονισμΟς ΠρακτικΩν ΑσκΗσεων για τα ΜαθΗματα
 • Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία Ενοτήτων Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Πρόλογος

Η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω των Τμημάτων “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και “Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης του Νομού Φθιώτιδας αποτελεί έναν από τους κυριότερους σκοπούς των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ). Μέσω αυτής της συνεργασίας θα προσφερθεί στους/στις φοιτητές/τριες μας η δυνατότητα να ερευνήσουν πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι παιδαγωγικές πρακτικές εντός της σχολικής αίθουσας, να αξιολογήσουν και να παρατηρήσουν συστηματικά τις πρακτικές αυτές και να αναστοχαστούν μέσω αυτής της βιωματικής εμπειρίας τους.

Είναι δεδομένο ότι οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλουν ενεργά τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Για το σκοπό αυτό και με γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών του Πανεπιστημίου με το χώρο της εκπαίδευσης προχωρούμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας των φοιτητριών/φοιτητών της Σχολής μας.

ΚανονισμΟς ΠρακτικΩν ΑσκΗσεων ΔιδασκαλΙας

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφορά την παιδαγωγική επάρκεια και που προσφέρεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Θα πραγματοποιείται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους των προπτυχιακών σπουδών και οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριών στη ζωή του σχολικού περιβάλλοντος, προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) ενοτήτων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα προσφέρονται ως δύο διακριτά μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Παιδαγωγικών Γνώσεων στο 7ο και 8ο εξάμηνο με 4 Διδακτικές Μονάδες και 4 ECTS το καθένα. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις μαθημάτων τους τις Π.Α.Δ., σε οποιοδήποτε εξάμηνο των σπουδών τους επιθυμούν, αρκεί να έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που αφορά στη παιδαγωγική κατάρτιση και αγωγή. Θα ορίζεται επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία του/της φοιτητή/τριας και ο/η φοιτητής/τρια θα είναι υποχρεωμένος/η να του υποβάλλει έκθεση στο τέλος της πρακτικής άσκησης κάθε εξαμήνου. Ο σύμβουλος-καθηγητής θα αξιολογεί κάθε μικροδιδασκαλία και διδασκαλία, θα συμβουλεύει, θα παρεμβαίνει, θα παρακινεί και θα προτείνει.

Δεδομένου ότι η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών/τριών που δηλώνουν τις Π.Α.Δ., ο αριθμός των συμβασιούχων διδασκόντων που θα συμμετέχουν στις Π.Α.Δ., δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων και ενδέχεται να τροποποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για τις όποιες τροποποιήσεις λαμβάνεται απόφαση από τη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 • Διδακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο κύριο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι η Πληροφορική.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και επαγγελματικής ετοιμότητας των μελλοντικών διδασκόντων του μαθήματος της Πληροφορικής.
 • Εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού χώρου, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συμμετοχή τους στις διαδικασίες μετάδοσης γνώσης επί του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου.
 • Συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις επί του πρακτέου συνθήκες.
 • Ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους μαθητές σε βάθος χρόνου.
 • Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με ολοκληρωμένο τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργική αντιμετώπιση υπέρβασης προβλημάτων εντός της σχολικής αίθουσας.
 • Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους επιλογών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών.
 • Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής διαμέσου ωριαίων διδασκαλιών προκειμένου να γνωρίσει όλα τα στάδια της διδασκαλίας και να εφαρμόσει τις ποικίλες διδακτικές μεθόδους.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τους αντικειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία
 • γνωρίζει το παιδαγωγικό και ψυχολογικό κλίμα της διδασκαλίας
 • ορίζει την οργάνωση της σχολικής ζωής
 • γνωρίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού
 • αναζητά, αναλύει και συνθέτει πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις
 • σχεδιάζει και διαχειρίζεται έργα
 • σέβεται τη διαφορετικότητα στην πολυπολιτισμικότητα
 • επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου
 • εργάζεται σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • προάγει νέες ερευνητικές ιδέες

και γενικότερα να γνωρίζει τις απαιτήσεις της οργάνωσης και διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση στα κάτωθι μαθήματα:

 • 0ΕΠ01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • 0ΕΠ02 Γενική Παιδαγωγική
 • 0ΕΠ03 Διδακτική της Πληροφορικής
 • 0ΕΠ04 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, και

 • ΕΥ571 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
 • ΕΥ573 Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη
 • ΕΥ672 Εξελικτική Ψυχολογία
 • ΕΥ673 Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Οργάνωση και Διεύθυνση σχολικής τάξης (διδακτικός χρόνος, πειθαρχία και αυτοπειθαρχία, κανόνες εργασίας και συμπεριφοράς στην τάξη).
 • Μέθοδοι συστηματικής παρατήρησης και αξιολόγησης διδασκαλίας.
 • Αναστοχασμός μέσω της αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων, πάνω στους υφιστάμενους περιορισμούς και τις δυνατότητες των πρακτικών διδασκαλίας και οργάνωσης του σχολικού προγράμματος.
 • «Συμβουλευτική» ετοιμότητα με στόχο τη σωστή διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν σε επίπεδο σχολικής τάξης.
 • Αξιολογητική ετοιμότητα με στόχο την τροποποίηση της διδασκαλίας σε περιπτώσεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Οργάνωση και υλοποίηση διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές και της μεθόδους της σύγχρονης διδακτικής.

5. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Έπειτα από συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια διεύθυνση του Νομού Φθιώτιδας (και έχοντας εξασφαλίσει την άδεια που απαιτείται για τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας από το Υ.ΠΑΙ.Θ.), θα προκύπτει μια λίστα Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού, με τα οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Οι φοιτητές/τριες θα επιλέγουν από αυτή τη λίστα σε ποιο σχολείο θα εξυπηρετηθούν, το οποίο θα το δηλώνουν στο σύμβουλο-καθηγητή μετά από συνεννόηση μαζί του.

Επισήμανση: δεν επιτρέπεται να μπαίνουν ταυτοχρόνως σε μια τάξη περισσότεροι/ες από 4 φοιτητές/τριες.

6. ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι Π.Α.Δ. θα προσφέρονται ως Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα Παιδαγωγικών Γνώσεων με 4 διδακτικές μονάδες και 4 ECTS κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 4ου έτους (7ο, 8ο εξάμηνο) των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Οι φοιτητές/τριες, έχοντας αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, όπου θα αποδεικνύεται η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων της παιδαγωγικής κατάρτισης και αγωγής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις μαθημάτων τους τις Π.Α.Δ., στα αντίστοιχα εξάμηνα που αυτές προσφέρονται και με απόλυτη σειρά στην προτίμησή τους (πρώτα δηλώνεται και ολοκληρώνεται η Π.Α.Δ. σχετικά με την Πρωτοβάθμια και κατόπιν με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). Οι Π.Α.Δ. μπορεί να δηλώνονται σε δύο μη συνεχόμενα εξάμηνα και ανεξάρτητα αν οι φοιτητές/τριες διανύουν το 7ο ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ μαθήματα.

Με την έναρξη των εξαμήνων, οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώνουν τα σχολεία και τις περιοχές που τους εξυπηρετούν. Σε κάθε σχολική αίθουσα μπορούν να βρίσκονται 4-6 άτομα ταυτοχρόνως, αναλόγως με τη διαθεσιμότητα των σχολείων και το πλήθος των φοιτητών/τριών που έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο εξάμηνο την Π.Α.Δ.. Κατά συνέπεια, εφ’ όσον συμπληρωθεί ο αριθμός φοιτητών που το κάθε σχολείο μπορεί να φιλοξενήσει, οι φοιτητές/τριες θα δηλώνουν κάποιο άλλο σχολείο από τη λίστα που θα προσφέρεται. Το κάθε σχολείο θα μας ενημερώνει με την έναρξη του σχολικού έτους αναφορικά με το πόσους φοιτητές μπορεί να δεχθεί.

Είναι σαφές ότι η λίστα με τα συνεργαζόμενα σχολεία ενδέχεται να αλλάζει κάθε καινούργιο – ακαδημαϊκό και σχολικό – έτος.

Το κάθε εξάμηνο της Π.Α.Δ. θα χωρίζεται σε τρία στάδια. Η περιγραφή που ακολουθεί θα ισχύει και για τα δύο εξάμηνα.

 • Στο πρώτο στάδιο, που θα διαρκεί 4 εβδομάδες, οι φοιτητές/τριες θα πηγαίνουν στο σχολείο μια φορά την εβδομάδα (ή και δυο, αναλόγως το κλίμα συνεργασίας που είτε θα αναπτύξουν είτε όχι με τους εκπαιδευτικούς εκεί) και θα παρακολουθούν το μάθημα της Πληροφορικής. Πρόκειται για απλή παρατήρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο του εκπαιδευτικού, εκτός εάν του ζητηθεί να συνδράμει σε κάτι. Επιστρέφοντας από το σχολείο οι φοιτητές/τριες θα σημειώνουν στο φύλλο παρατήρησης (το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) οτιδήποτε έκριναν ως αξιομνημόνευτο μέσα στη σχολική αίθουσα.
 • Στο δεύτερο στάδιο, που θα διαρκεί εξίσου 4 εβδομάδες οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να πραγματοποιήσουν εικονικές διδασκαλίες-μικροδιδασκαλίες στους συμφοιτητές τους. Θα πρέπει να επιλέξουν να διδάξουν όποια ενότητα επιθυμούν, η οποία, όμως, θα πρέπει να ανήκει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής ή στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της κάθε σχολικής βαθμίδας και να αποτελεί ενότητα των βιβλίων που διδάσκονται (κυρίως όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να προετοιμάζουν-συμπληρώνουν το σχέδιο μαθήματος (το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) και να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εντός της αίθουσας σε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Ο υπεύθυνος καθηγητής αξιολογεί τη διδασκαλία τους (σε φόρμα που δεν εμφαίνεται εκείνη τη στιγμή στους/στις φοιτητές/τριες, αλλά τους παραδίδεται με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους και εφ’ όσον έχουν επιτύχει στις αξιολογήσεις και στις διδασκαλίες που θα διενεργηθούν). Στο εν λόγω στάδιο οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν και 2 (τουλάχιστον) επισκέψεις στα σχολεία που «ανήκουν».
 • Στο τρίτο στάδιο, οι φοιτητές θα αναλαμβάνουν την τάξη μόνοι τους και ο κάθε ένας από την τετραμελή ομάδα θα διδάσκει ένα ωριαίο μάθημα. Προφανώς αυτό θα γίνεται αφού γνωστοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε σχολείου και τις ημέρες και ώρες που τα σχετιζόμενα μαθήματα με την Πληροφορική διδάσκονται. Και πάλι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν-προετοιμάσουν το σχέδιο μαθήματος που θα διδάξουν, που θα πρέπει να ανήκει στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής ή στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της κάθε σχολικής βαθμίδας και να αποτελεί ενότητα των βιβλίων που διδάσκονται (κυρίως όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Η αξιολόγηση θα γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή και ο/η φοιτητής/τρια θα λαμβάνει τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης (σε φόρμα που δεν εμφαίνεται εκείνη τη στιγμή στους/στις φοιτητές/τριες, αλλά τους παραδίδεται με το πέρας κάθε εξαμήνου Π.Α.Δ., και εφ’ όσον έχουν επιτύχει στις αξιολογήσεις και στις διδασκαλίες που θα διενεργηθούν).

7. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

7.1. Εικονικές διδασκαλίες – Μικροδιδασκαλίες

Οι εικονικές διδασκαλίες – μικροδιδασκαλίες είναι μια μορφή εξέτασης-άσκησης που πραγματοποιείται από τους φοιτητές. Στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς καθηγητές στη σχεδίαση και πραγματοποίηση του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου. Η εξάσκηση αυτή αρχικά έχει εικονικό χαρακτήρα (μεταξύ συμφοιτητών) και καταλήγει να λαμβάνει πραγματικές διαστάσεις με την υλοποίηση πραγματικής διδασκαλίας σε κανονική τάξη.

 • Επιλέγεται μια ενότητα από μαθήματα της ειδικότητας των Πληροφορικών, που διδάσκονται στα σχολεία.
 • Αναλύεται το περιεχόμενο του μαθήματος, εντοπίζονται λέξεις-κλειδιά και οργανώνεται μια διδακτική παρέμβαση.
 • Φτιάχνεται το σχέδιο μαθήματος.
 • Ετοιμάζεται το διδακτικό υλικό.
 • Στέλνεται ηλεκτρονικά το σχέδιο μαθήματος στο σύμβουλο-καθηγητή πριν από τη διδασκαλία.

7.2. Παρακολούθηση σε σχολεία

 • Σε κάθε τάξη μπορούν να παρακολουθούν 4-6 άτομα ταυτοχρόνως.
 • Η είσοδος των φοιτητών/τριών γίνεται συγχρόνως με τους μαθητές και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε τάξη που έχει αρχίσει το μάθημα.
 • Οι φοιτητές/τριες συνίσταται να κάθονται στο πίσω μέρος της τάξης.

7.3. Σχέδιο μαθήματος

Επιλογή περιεχομένου: περιγραφή βασικών επιλογών για το περιεχόμενο που θα αποτελέσει τη βάση για τη διδασκαλία.

Μεθοδολογικές επιλογές: αν η οργάνωση βασίζεται σε διάλεξη από μέρους του εκπαιδευτικού, σε διάλογο στην τάξη, σε πρακτικές δραστηριότητες, σε κυκλικό εργαστήριο, σε εργασία σε ομάδες ή σε δυάδες.

Διδακτικά υλικά: αναφέρονται τα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν κατά την πραγματοποίηση της διδασκαλίας.

Αξιολόγηση διδασκαλίας: σχέδιο ενεργειών με τις οποίες συλλέγονται δεδομένα προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που επιλέγονται και χρησιμοποιούνται, οι στρατηγικές που υιοθετούνται.

Θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας και η επικινδυνότητα που μπορεί να υπάρχει σε χειρισμούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρειάζεται να διατυπωθούν.

7.4. Σύμβουλος – καθηγητής

 • Αξιολογεί κάθε μικροδιδασκαλία και διδασκαλία.
 • Συμβουλεύει, παρεμβαίνει, παρακινεί, προτείνει.

7.5. Αξιολόγηση

Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής σχεδιάζει, οργανώνει, παρουσιάζει και αποστέλλει εκ των προτέρων το φάκελο με τις δραστηριότητες, που σκοπεύει να υλοποιήσει στην τάξη του σχολείου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη, αλλά και να αναδειχθούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, που μπορούν να εφαρμοστούν εντός της σχολικής αίθουσας.

 • Ο τελικός φάκελος παραδίδεται με το πέρας των παρακολουθήσεων, των εικονικών διδασκαλιών-μικροδιδασκαλιών και διδασκαλιών που θα έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με την αξιολόγησή του, καθώς και την αυτοαξιολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας.
 • Έπειτα από κάθε εικονική διδασκαλία-μικροδιδασκαλία και διδασκαλία που πραγματοποιείται, ο σύμβουλος-καθηγητής αξιολογεί τους φοιτητές.
 • Κάθε φορά που τελειώνει μια εικονική διδασκαλία-μικροδιδασκαλία, όπως και κάθε διδασκαλία, γίνεται συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και του συμβούλου για τυχόν απορίες, παραινέσεις και ανατροφοδότηση.
 • Η αυτοαξιολόγηση έπεται της αξιολόγησης που κάνει ο σύμβουλος-καθηγητής.