Ανακοινωσεις - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 18830/1-8-2018,), με κωδικό MIS 5030577 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, για τα μαθήματα  που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο  και αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα μαθήματος και στο παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση:

http://ee.uth.gr/el/jobs_index2

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καταθέσουν  ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς το φάκελο υποψηφιότητάς τους,στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση αντίστοιχα, το αργότερο έως και τηνΠαρασκευή 24 Αυγούστου 2018.