Ανακοινωσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  για την δημοσιότητα  και  προβολή του Ευρωπαϊκού (EQF) και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), σας παρουσιάζουμε σε ηλεκτρονική μορφή σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και κατ’ επέκταση των Εθνικών είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των σπουδαστών στον Ευρωπαϊκό χώρο κυρίως μέσω της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.

factsheet.pdf

infographic.pdf

Εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ορισμένο Εθνικό Σημείο Συντονισμού για  το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων  

(National  Contact PointNCP