Ανακοινωσεις

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα:

«ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ –
Πώς να χτίσεις το επαγγελματικό σου προφίλ.»

Κεντρικός Ομιλητής θα είναι ο κ. Σταύρος Πάρλαλης – Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Frederick, στην Κύπρο.

Η εκδήλωση έχει στόχο να δώσει στους φοιτητές και τους αποφοίτους πληροφορίες για τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία μπορούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέσω της πλατφόρμας MsTeams.

Για να συμμετάσχετε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTlhNjNkZmQtM2U5ZC00YzBhLThmMTQtM2U5ZjRkOWY5YWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%226ce5d3fd-0f4c-47b2-8fee-6b9ac74ce446%22%7d

*Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί για λόγους αρχείου του Γραφείου Διασύνδεσης.

https://www.facebook.com/events/1783384515383928/?ref=newsfeed

Μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες του Γραφείου Διασύνδεσης στο Facebook και στο Instagram
https://www.facebook.com/careeruth

https://www.instagram.com/careeruth/

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης ως  εξής:

Βούλγαρη Χρύσα, τηλ. 2421006347
Παπαντώνη Εύη, τηλ. 2421006379