Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

    Λαμία 22-08-2017

ΟΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)» ΤΟΥ ΙΚΥ, ΑΚΑΔΗΜ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 08/09/2017, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

 

Σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για το ΙΚΥ:

Aναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια ΔΟΥ, που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, ότι δεν είναι υπόχρεος δήλωσης φορολογικού έτους 2015, συνοδευόμενη από οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ΑΦΜ τους.
 • Αναφορικά με τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων που δηλώθηκαν στην αίτηση,δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη σε δήλωση γονέων/κηδεμόνων που έχουν την επιμέλεια, αρκούν τα εκκαθαριστικά και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων.
 1. Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):

¾του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων

¾του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες ή/και οι γονείς/κηδεμόνες τους δεν έχουν ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεοι  είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 1. Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 • Αναφέρεται στα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του αντίστοιχου έτους.
 • Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του 60% το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ».
 • Δεν απαιτείται στην περίπτωση πρωτοετών φοιτητών (εισαγωγής 2016-2017)
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για το 2015-2016 ισχύει απόφαση διακοπής-αναστολής σπουδών, ελέγχεται το έτος 2014-2015 (εάν ο φοιτητής δεν ήταν πρωτοετής).
 1. Υποχρέωση των ωφελουμένων να προσκομίσουν ενδιάμεσο (40% των μαθημάτων  ακαδ. έτους 2016-2017) και τελικό παραδοτέο (65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2016-2017):
 • Αναφέρεται στα μαθήματαακαδημαϊκού έτους 2016-2017και δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην παρούσα φάση.  Οι Γραμματείες θα ενημερωθούν σε επόμενη φάση για την έκδοση και έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται με το δικαιολογητικό του σημείου 3 (μαθήματα 2015-2016).
 1. Υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών
 • Εν γένει δεν αντικαθιστούν και δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά (πχ στις περιπτώσεις του σημείου 1 ανωτέρω).

                  

Από τη Γραμματεία

                  


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 .pdf

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  ότι  η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων,  για  παροχή  δωρεάν  σίτισης  ακαδ. έτους 2017-2018,  έληξε  στις  3 Αυγούστου 2017 (ώρα 10.30)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για υποβολή νέων αιτήσεων έχει κλείσει.

Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις εμφανίζουν εκκρεμότητες και θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν άμεσα.

Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Θέμα: Πρόσκληση στο επιστημονικό συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη: Open Science FAIR 2017

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο συνέδριο Open Science FAIR 2017 στις 6 – 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

To OSFair2017, είναι ένα διεθνές συνέδριο που έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη:

 • ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες (European Open Science Cloud),
 • πολιτικές ως καθοδήγηση για καλές πρακτικές (Open Access, FAIR data, Citizen Science),
 • νέα επιχειρησιακά μοντέλα δημοσίευσης της έρευνας, 
 • ερευνητικές ροές και νέους τύπους δραστηριοτήτων, όπως: τρόποι εναλλακτικής αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (open peer review), διάδοση και εκτίμηση αντίκτυπου των ερευνητικών αποτελεσμάτων (research impact/research assessment in open science), τεχνικές εξόρυξης ερευνητικών αποτελεσμάτων (text and data mining for open science).

Το OSFair2017 απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδότησης, παρόχους επιστημονικού ή συναφούς περιεχομένου/εκδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της έρευνας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και η περίοδος προ-εγγραφών λήγει την 17η Ιουλίου 2017.

Το OSFair2017 διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με την χορηγία 4 Ευρωπαϊκών έργων του H2020 πρωτοπόρων στον τομέα της ανοικτής επιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu),   OpenUP  (www.openup-h2020.eu),  OpenMinTeD (www.openminted.eu) και FOSTER (www.fosteropenscience.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου opensciencefair.eu  και να παρακολουθείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις μας στο twitter: @osfair2017

==========================================================

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων

Technology Transfer & Research Support

University of Thessaly – Research Committee

Giannitson & Lahana, Palaia,Tsalapata Building, GR38 334, Volos

[t]+30.2421006429 (secretary research committee)

[t]+30.2421006470 (office) [f] +30 24210 06464

[e]  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

[w]  ee.uth.gr

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT