ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τουςνα προσέλθουναπό την Δευτέρα 25/9/2017 έως και την Τρίτη03/10/2017 (ώρες 09:30-13:00)στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες θα πρέπει να  επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 
 

1.  Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας

 

2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία

3. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

4Για τους άρρενες φοιτητές μόνο: ένα αποδεικτικό που θα αναγράφει τον αριθμό μητρώου αρρένων.

 

5Μία (1) μικρή έγχρωμηφωτογραφία

 

Επίσης καλούνται όσοιφοιτητές δεν έχουν συμπληρώσειτο ατομικό δελτίο φοιτητή, να μεταβούν διεύθυνση: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp για την ηλεκτρονική συμπλήρωσή του.

 

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων  του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Θα εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή

  1. Θα αποστέλλεται με sms στον φοιτητή ο κωδικός πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος

 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιτυχόντων στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους,  θα πρέπει να απευθύνονται  μέχρι τις 2/10/2016 σε ΚΕΠ υποβάλλοντας αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους) μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς τους, προκειμένου να τους αποσταλούν με sms από τη Γραμματεία οι κωδικοί πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών, μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπασιοπούλου 2-4

Τ.Κ. 35131 Λαμία 

 
 
 

Από τη Γραμματεία

Λαμία 22/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θαυποβάλλονται ηλεκτρονικά

από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σχετικά:

Η αρ. 140832/Ζ1/25.8.2017 (Φ.Ε.Κ. 2993/31.8.2017/τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  .pdf

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Λαμία 21-09-2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής 

για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 02/10/2017.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Λαμία 20/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2017 (όπως αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας σήμερα) να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, για την ενεργοποίηση του δικαιώματός τους, με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ:

Πέμπτη 21/09/2017 έως και Τρίτη 10/10/2017

ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Καθημερινά: 10:00  -13:00 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2017

Βόλος 20/9/2017

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 21/9/2017 μέχρι και 10/10/2017,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2017.

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει την 22α Δεκεμβρίου 2017.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2017: 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/merimna/20170920_DIkaiouxoi_sitisis.xlsx

 

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT