ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε η Προσωρινή  Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής (Συνεδρίαση με αριθμ. 29/11-01-2018) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β’/16.12.2013), Υ.Α. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ.Β’/02-07-2015), το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Β’/4.8.2017) και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β’/16-12-2013), με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Επιτυχόντες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Πληροφορικής, το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18»:

1 ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρακαλείται ο επιτυχών όπως πραγματοποιήσει την εγγραφή του από 15-16/01/2018  στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.