ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής (Συνεδρίαση με αριθμ. 51η/28-1-2019.) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β’/16.12.2013), Υ.Α. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ.Β’/02-07-2015), το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ.Β’/4.8.2017) και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β’/16-12-2013), με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικύρωσε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

Επιτυχόντες κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Πληροφορικής, το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19»:

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
  2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΚΚΟΤΑ
  3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους                                 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.