Ταυτοποίηση Πρωτοετών Φοιτητών ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τουςνα προσέλθουναπό την Δευτέρα 25/9/2017 έως και την Τρίτη03/10/2017 (ώρες 09:30-13:00)στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες θα πρέπει να  επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 
 

1.  Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας

 

2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία

3. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

4Για τους άρρενες φοιτητές μόνο: ένα αποδεικτικό που θα αναγράφει τον αριθμό μητρώου αρρένων.

 

5Μία (1) μικρή έγχρωμηφωτογραφία

 

Επίσης καλούνται όσοιφοιτητές δεν έχουν συμπληρώσειτο ατομικό δελτίο φοιτητή, να μεταβούν διεύθυνση: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp για την ηλεκτρονική συμπλήρωσή του.

 

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων  του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Θα εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή

  1. Θα αποστέλλεται με sms στον φοιτητή ο κωδικός πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος

 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιτυχόντων στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους,  θα πρέπει να απευθύνονται  μέχρι τις 2/10/2016 σε ΚΕΠ υποβάλλοντας αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους) μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς τους, προκειμένου να τους αποσταλούν με sms από τη Γραμματεία οι κωδικοί πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών, μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπασιοπούλου 2-4

Τ.Κ. 35131 Λαμία 

 
 
 

Από τη Γραμματεία