Διαδικτυακό περιοδικό "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»  .pdf

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του ΙΚΥ

 

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

    Λαμία 08-06-2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΙΚΥ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως τηνΔευτέρα 19 Ιουνίου 2017.  Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν είναι αποδεκτά.  Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους και όχι την ολοκλήρωση του ελέγχου που πραγματοποιούν οι Γραμματείες.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια ΔΟΥ, που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος, ότι δεν είναι υπόχρεος δήλωσης φορολογικού έτους 2015, συνοδευόμενη από οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον ΑΦΜ τους.
 • Αναφορικά με τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων που δηλώθηκαν στην αίτηση,δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη σε δήλωση γονέων/κηδεμόνων που έχουν την επιμέλεια, αρκούν τα εκκαθαριστικά και τα έντυπα Ε1 (φορολογικού έτους 2015) των γονέων/κηδεμόνων.
 1. Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):

¾του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων

¾του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

 • Στην περίπτωση που οι αιτούντες ή/και οι γονείς/κηδεμόνες τους δεν έχουν ακίνητη περιουσία και ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεοι  είναι υπόχρεοι, προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
  • Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 1. Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 • Αναφέρεται στα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (ποσοστό επιτυχίας επί του συνόλου των προβλεπόμενων στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του αντίστοιχου έτους.
 • Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι μικρότερο του 60% το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ».
 • Δεν απαιτείται στην περίπτωση πρωτοετών φοιτητών (εισαγωγής 2016-2017)
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για το 2015-2016 ισχύει απόφαση διακοπής-αναστολής σπουδών, ελέγχεται το έτος 2014-2015 (εάν ο φοιτητής δεν ήταν πρωτοετής).
 1. Υποχρέωση των ωφελουμένων να προσκομίσουν ενδιάμεσο (40% των μαθημάτων  ακαδ. έτους 2016-2017) και τελικό παραδοτέο (65% των μαθημάτων ακαδ. έτους 2016-2017):
 • Αναφέρεται στα μαθήματαακαδημαϊκού έτους 2016-2017και δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην παρούσα φάση.  Οι Γραμματείες θα ενημερωθούν σε επόμενη φάση για την έκδοση και έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών τα οποία δεν πρέπει να συγχέονται με το δικαιολογητικό του σημείου 3 (μαθήματα 2015-2016).
 1. Υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών
 • Εν γένει δεν αντικαθιστούν και δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις αντί των προβλεπομένων δικαιολογητικών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά (πχ στις περιπτώσεις του σημείου 1 ανωτέρω).

                  

Από τη Γραμματεία

ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

 

    Λαμία 06-06-2017

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ  ΙΚΥ, ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)», ΑΚΑΔΗΜ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 08/06/2017, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

                

Από τη Γραμματεία

Αιτήσεις για χορήγηση δωρεάν σίτισης 2017-2018

Αιτήσεις για χορήγηση δωρεάν σίτισης 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της απλοποίησης της διαδικασίας και του περιορισμού της γραφειοκρατίας, οι αιτήσεις των φοιτητών για χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, η οποία θα ανοίξει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2017.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία και τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.                          

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2017-2018

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT