Ανακοίνωση για βιβλιάρισ υγείας

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 13-10-2017

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ν.4452/2017(Α΄17), άρθρο 31, παρ.3, ορίζεται ότι:

« Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83)».

«Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β΄3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.» Ως εκ τούτου, οι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α΄21).

Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί ανακαλούνται και πρέπει να επιστραφούν στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν.

 

Από τη Γραμματεία

Χωρισμός σε τμήματα στο μάθημα "Ασκήσεις Φυσικής"

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα  «Ασκήσεις Φυσικής» του Α΄ εξαμήνου από την Πέμπτη 12-10-2017,

θα χωριστεί σε δύο τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα από 15:00-16:30 θα είναι οι φοιτητές από τον Αγγελάκη έως και τον Μεϊμάρη.

Στο δεύτερο τμήμα 16:30-18:00 θα είναι οι φοιτητές από τον Μινάρδο έως τον Ψιλογιάννη.

                                                                                                                       Από τη Γραμματεία

Ανακοινωση για το μαθημα «Τεχνολογίες Λογισμικού»

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα

«Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 11-10-2017,

λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας.

                                                                                                          Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση Πρόσληψης Διδασκόντων

Πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση .pdf

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών (πέραν του πρώτου έτους), προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τελευταία φορά από την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Επίσης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των πρωτοετών φοιτητών μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 11:00.

Καλούνται όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr) χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων των φοιτητών.

  

Ο Αναπληρωτής  Πρύτανη

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT