Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης

Εργαστήριο Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3848/10-09-2020

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 1010/03-12-2020

Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΑΖΙΑΝΑ