ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020).

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης.

Η Πρακτική Άσκηση:

 • Είναι προαιρετική και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Δε βαθμολογείται και δεν λαμβάνει μονάδες ECTS. Από το ακ. έτος 2018-2019 αποδίδονται έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες και διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο).
 • Συμμετέχουν σε αυτή φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και βρίσκονται στο 2ο , 3ο και 4ο έτος σπουδών (με την προϋπόθεση να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους φοίτησης).
 • Θα δίνεται άμεση προτεραιότητα στους φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.)

Αναλυτικές πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στο site του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://pa.uth.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών:

Τηλ. 22310 66928 – 66938 – 66923

Fax: 22310 66730

mail: g-cs@cs.uth.gr

Παπασιοπούλου 2-4

Τ.Κ. 35131 Λαμία

Διοικητικός Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Παν. Θεσσαλίας:

Μαρία Μπουγιέση: 24310 47058 (09:00-15:00)


Κριτήρια Επιλογής φοιτητών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής αποφάσισε στην 11η/6-4-2017 Συνεδρίασή της τα εξής:

Για την ομαλή και δίκαιη επιλογή των υποψηφίων ασκούμενων Πρακτικής Άσκησης, τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των συμμετεχόντων, η αξιολογική κατάταξη των φοιτητών και φοιτητριών θα γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

Προϋποθέσεις-Κριτήρια Επιλογής (όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών)

Εξάμηνο φοίτησης: 3ο ή μεγαλύτερο

Απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων: Υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους σπουδών

Κριτήριο προτεραιότητας-Αξιολογική κατάταξη

Θα λαμβάνεται υπόψη ο τύπος (αλγόριθμος μοριοδότησης):

«ECTS μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς (έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) / Συνολικό αριθμόECTS του προγράμματος σπουδών x 10 x Μέσο Όρο βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων».

Οι αιτούντες φοιτητές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια που αποτελούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Η σειρά κατάταξης των αιτούντων που πληρούν τα κριτήρια καθορίζεται από το κριτήριο προτεραιότητας.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών(-τριών) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς συναφείς με το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος για το Τμήμα Πληροφορικής είναι ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεώργιος Σταμούλης.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών στην αριθ. 23η/22-4-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε την θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 καθορίζοντας τις λεπτομέρειες και τους κανόνες που θα την διέπουν. Η απόφαση επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Π.Θ. στην 169η Συνεδρίαση στις 30-5-2016.

Πιο συγκεκριμένα η Πρακτική Άσκηση θα είναι προαιρετική, θα προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χωρίς διδακτικές μονάδες και μονάδες ECTS. (από το ακ. έτος 2018-2019 θα αποδίδονται (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ECTS δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος). Το μάθημα θα προσφέρεται στις δηλώσεις μαθημάτων του 3ου και 4ου έτους σπουδών και  θα μπορούν να το επιλέξουν όσοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 1ου έτους. Επιπλέον το μάθημα δεν θα υπολογίζεται στα Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, θα αναφέρεται όμως στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών(-τριών) που συμμετείχαν με τον χαρακτηρισμό επιτυχία ή αποτυχία (χωρίς βαθμό).

Η άσκηση των φοιτητών(-τριών) θα γίνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ωστόσο, κατά περίπτωση (π.χ. κλείσιμο του φορέα λόγω καλοκαιριών διακοπών), δύναται η επιμήκυνση της ΠΑ μέσα στον Σεπτέμβρη, προκειμένου να ολοκληρωθεί το απαραίτητο δίμηνο. Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται αμοιβή για τους ασκούμενους φοιτητές(-τριες).

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών ορίζει τριμελή «Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης». Υποχρεωτικά συμμετέχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η Επιτροπή σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μεριμνά:

 • Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών(-τριών).
 • Για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης.

 

 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 • Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές(-τριες) στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού.
 • Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών(-τριών) επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής.
 • Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών(-τριών), μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών(-τριών) με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

 

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η οργάνωση και διοικητική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ. σε συνεργασία με τη Γραμματεία του ΤΠΕΒ.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.

 

 1. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι μία διαδικασία που γίνεται τόσο από τους ίδιους τους φοιτητές, όσο και σε συνεργασία των φοιτητών με το γραφείο πρακτικής άσκησης όπως και του επιστημονικού υπεύθυνου. Θα επιδιωχθεί από την αρχή να προσφέρονται μόνιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, όπου είναι δυνατόν, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς θα πρέπει να πληρούν δύο κριτήρια για να μπορούν οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν σε αυτούς την πρακτική άσκηση:

1ο: Να είναι εγγεγραμμένοι ή αν δεν είναι, να εγγραφούν στον ΑΤΛΑ

2ο: Να δώσουν στον φοιτητή/τρια την έναρξη και τη λήξη όπως αναρτάται από το φορέα στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της πρακτικής αντίστοιχα.

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗΣ

Η δραστηριότητα αυτή αρχίζει το Φεβρουάριο κάθε έτους όπου πραγματοποιείται ενημερωτική παρουσίαση στους/στις φοιτητές/τριες σχετικά με την πρακτική άσκηση. Την ίδια μέρα της παρουσίασης αναρτάται τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης η παρουσίαση που έγινε στους φοιτητές-τριες και γίνονται γνωστά στους φοιτητές-τριες το χρονικό διάστημα για την ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (www.pa.uth.gr).

Με το πέρας της ημερομηνίας, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών/τριων για να λάβουν ή όχι μέρος στην Πρακτική Άσκηση με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την αίτηση του κάθε φοιτητή,
 • τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει,
 • τον συνολικό βαθμό του και
 • το εξάμηνο σπουδών φοίτησης

και τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία πέντε ημερών για να υποβάλλουν ένσταση.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα θέσεων, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/ φοιτήτριες με αναπηρία, φοιτητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων, στην ισότητα ευκαιριών και μη διάκρισης.

Για την ταξινομική κατάταξη των φοιτητών/τριών, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, εφαρμόζεται αλγόριθμος «μοριοδότησης»:

(ECTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης) /

(Συνολικό αριθμό ECTS του Προγράμματος Σπουδών) x 10 x (Μέσο Όρο Βαθμολογίας επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων)

Εφόσον ο αριθμός των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο ασκούμενων, εφαρμόζεται το κριτήριο της προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης.

Με το πέρας των ενστάσεων και της αξιολόγησής τους αναρτώνται οι προθεσμίες για την Αίτηση Εγγραφής και την Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν με δική τους πρωτοβουλία τις ανακοινώσεις για την ενημέρωσή τους. Ο υποστηρικτικός ρόλος του γραφείου Πρακτικής Άσκησης συνεχίζεται μέχρι το πέρας της πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτητή.

Στη συνέχεια το γραφείο πρακτικής άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές/τριες ώστε να υπογραφεί η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, όπως επίσης να αποσταλεί από το φοιτητή/τρια στο γραφείο πρακτικής άσκησης η Έναρξη του/της φοιτητή/τριας όπως αναρτάται από το φορέα του στο ΕΡΓΑΝΗ.

 

 1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εκπονήσει την Πρακτική Άσκηση για χρονικό διάστημα της τάξης των δύο μηνών (μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ή σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι Σεπτέμβρη). Με το πέρας της Πρακτικής ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να:

α. Καταθέσει:

 1. Έντυπο – ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (του Φορέα)
 2. Δύο (2) Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
 3. ΛΗΞΗ του φοιτητή όπως αναρτάται στο ΕΡΓΑΝΗ από το Φορέα.

β. Υποβάλει ηλεκτρονικά:

 1. Έκθεση Αποτίμησης
 2. Έντυπο – ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (του φοιτητή)
 3. Το Απογραφικό Εξόδου από την ιστοσελίδα: www.pa.uth.gr (Φοιτητές-> Απογραφικά Δελτία –>Απογραφικό Εξόδου).

Όλα τα παραπάνω έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.pa.uth.gr και τα εκτυπωμένα χρειάζεται να κατατεθούν με σφραγίδα και υπογραφή του φορέα

Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο φοιτητής λαμβάνει τη βεβαίωση πραγματοποίησης υπογραμμένη και σφραγισμένη και από το Τμήμα, ενώ η ΠΑ αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Τέλος, το γραφείο πρακτικής άσκησης ενημερώσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τη γραμματεία του τμήματος για τους/τις φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την Πρακτική Άσκηση.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση Εκδήλωσης

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, από Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 έως Παρασκευή 30 Απριλίου και ώρα 12.00, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας.

Ακολουθεί το αρχείο της παρουσίασης με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Tμήμα στις 26/03/2021.

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών_Παρουσίαση ΤΠΤ 2020-2021


 

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Μητρώου) για τις θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Κτηνιατρικής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει έως Παρασκευή 22 Μαΐου:

Α) να υποβάλουν ηλεκτρονικά: 1) “Αίτηση Εγγραφής” και 2) “Καρτέλα Πρακτικής” στο pa.uth.gr

Διευκρινήσεις: Για την Αίτηση Εγγραφής παρακαλούμε να συμπληρώσετε στο email που θα σας ζητηθεί το email στο οποίο θα μπορούμε να  επικοινωνούμε και ελέγχετε συστηματικά (ανεξάρτητα αν είναι του πανεπιστημίου ή το προσωπικό σας). Εκεί θα σας σταλούν οι πληροφορίες για τη συνέχεια της διαδικασίας της πρακτικής σας άσκησης.

Για την Καρτέλα Πρακτικής η επικοινωνία με τους φορείς σας γίνεται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας λόγω COVID-19.

Β) να στείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο praktiki.cs@uth.gr  σκαναρισμένα, επισυναπτόμενα με θέμα ‘δικαιολογητικά Π.Α. ΤΠΤ 2020’.

Το κάθε αρχείο-δικαιολογητικό να έχει ως όνομα το επίθετό σας και τι αρχείο είναι: π.χ. Επίθετό σας_ΑΜΑ, Επίθετό σας_ΑΜΚΑ…

Στο σώμα κειμένου του e-mail γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ενημερώνετε (αν δεν έχετε ασφάλεια) ότι είστε ανασφάλιστος-η (σιγουρευτείτε σχετικά). Ηλεκτρονικά στο pa.uth.gr μπορείτε να βρείτε την ασφαλιστική ικανότητα (ανάλογα την ασφάλεια), δεξιά, ακριβώς κάτω από το ‘Χρήσιμοι Σύνδεσμοι’-‘Έκδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας’  και ακριβώς από πάνω την ‘Υπεύθυνη Δήλωση’ για καθεστώς εργασίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την Παρουσίαση-Ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Τμήμα.

 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για Συμμετοχή στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται άνω του 3ου έτους σπουδών και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2020, να  υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας  www.pa.uth.gr  μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

 


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ακ. έτους 2017-2018

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Οι ακόλουθοι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής με αριθμό Γενικού Μητρώου (Α.Γ.Μ.) θα συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

α/α Α.Γ.Μ.
1 2113120
2 2113133
3 2114154
4 2114093
5 2114233
6 2113089
7 2115116
8 2115141
9 2113003
10 2114173
11 2115157
12 2114203
13 2115090
14 2113159
15 2114121
16 2115054
17 2114037
18 2115136
19 2113037
20 2113135
21 2115115
22 2113049
23 2113132
24 2113151
25 2113134
26 2115170
27 2113145
28 2113148
29 2115111
30 2114222

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να μεριμνήσουν για:

1) Αποστολή των εγγράφων τους α) Μηχανογραφημένο Α.Μ.Α. β) Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. μπρος-πίσω γ) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (ατομικός λογαριασμός ή πρώτο όνομα σε κοινό λογαριασμό) στο mail jimkalliaras@yahoo.gr

2) Εύρεση Φορέα-Αντιστοίχιση στο atlas.grnet.gr

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουνίου.

 


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ακ. έτους 2016-2017

Οι  ακόλουθοι φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής με Αριθμό Γενικού Μητρώου (Α.Γ.Μ.), θα συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

Α.Γ.Μ.

2113119

2113022

2113073

2113088

2113106

2113156

2113015

2113182

2113109

2113050

2113025

Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται να στείλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το ταχύτερο δυνατόν, τα αναγκαία έγγραφα για την έκδοση των συμβάσεων.

 Υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 λήγει την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Για την υποβολή των αιτήσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης: www.pa.uth.gr

Εκ του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Γενικές Πληροφορίες
Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

Νομοθετικό – Θεσμικό Πλαίσιο

Φορέας – Έντυπα

Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο Αξιολόγησης IV Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από το Συνεργαζόμενο Φορέα