Εργαστήριο Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης

Εργαστήριο Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 510/19-02-2020

ΦΕΚ Εκλογής Διευθυντή: 447/30-06-2020

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ

 

Το εργαστήριο Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης παρέχει το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη νέων νευροψυχολογικών εργαλείων αξιολόγησης και βελτίωσης της συμπεριφοράς καθώς και τη δημιουργία προγραμμάτων αποκατάστασης ψυχοπαθολογικών διαταραχών. Παράλληλα, με την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων, διασφαλίζονται συνθήκες δημιουργίας, γνώσης και εκπαίδευσης των φοιτητών του οικείου Τμήματος.

Επιπρόσθετα, οι δράσεις που αναλαμβάνει το εργαστήριο Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης εμπίπτουν στους τομείς της κατασκευής και χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων ανίχνευσης και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών και των εφήβων καθώς και ψυχοπαθολογικών διαταραχών ατόμων που ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες σε επίπεδο συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και βελτίωση της εγκεφαλικής τους δραστηριότητας, η οποία μπορεί να ελεγχθεί είτε με σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές είτε με σταθμισμένες νευροψυχολογικές δοκιμασίες.

Στο εργαστήριο Ψηφιακής Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης με διευθυντή τον Νικόλαο Ζυγούρη, Επίκουρο Καθηγητή, μετέχουν μέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ερευνητικό ενδιαφέρον την Παιδαγωγική Επιστήμη και την Νευροψυχολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://edu.cs.uth.gr