ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Άρθρο 1

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει την δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να προσφέρει θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας στις γνωστικές περιοχές που υπηρετεί.

Άρθρο 2

Αρμόδια Όργανα για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις αρμόδια όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:

 1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος

Άρθρο 3

Προηγούμενες Αποφάσεις

Κάθε προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου του Τμήματος που αντίκειται στον παρόντα Κανονισμό καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

Άρθρο 4

Στόχος

 1. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και των σχετικών εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν.
 2. Αποτελεί για το Τμήμα ειδικά, αλλά και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας.

Άρθρο 5

Προσόντα Επιλογής Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από τον Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.

Άρθρο 6

Υποβολή αιτήσεων

 1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (Υπόδειγμα Α).
 2. Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να εκπονήσει την μεταδιδακτορική του έρευνα. Επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφ’ όσον υπάρχει).
  3. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  5. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.
  6. Συστατική επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π., ή ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού (απαραίτητα κάτοχου Διδακτορικού Διπλώματος).
  7. Πρόταση σχετική με την μεταδιδακτορική έρευνα που θα διεξαχθεί (Υπόδειγμα Β).

Άρθρο 7

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος αρχειοθετεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου και προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά προωθούνται στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος:
  1. Εξετάζει την συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου της μεταδιδακτορικής έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα λαμβάνοντας υπόψιν και την εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτείνεται να επιβλέψει την εν λόγω έρευνα.
  2. Προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή σύμφωνα πάντα με την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους που επελέγησαν από την Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο του Τμήματος. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή απαιτείται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η ετήσια αναφορά προόδου την οποία συντάσσει ο υποψήφιος σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και καταθέτει προς έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 9

Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής του μεταδιδάκτορα ερευνητή από την Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 10

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση.
 2. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο Ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συμπόσια και επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με το σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό, όπου αναγράφεται ρητά ότι εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα.
 3. Ο επιβλέπων, στον οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη, καθοδηγεί την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή μεταφέροντάς του σχετική ερευνητική γνώση και εμπειρία.

Άρθρο 11

Ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ που τον επιβλέπει συντάσσει και υποβάλλει στην Φ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Έκθεση Ολοκλήρωσης της Μεταδιδακτορικής του Έρευνας (Υπόδειγμα Γ).

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

 1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος.
 2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Άρθρο 13

Επικουρικό Διδακτικό Έργο

Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό έργο στους μεταδιδάκτορες ερευνητές που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών (και ενδεικτικά μπορεί να είναι παρουσίαση διαλέξεων, διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κ.λπ.).

Άρθρο 14

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

 1. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα εργαστήρια του Τμήματος και στον αντίστοιχο ερευνητικό εξοπλισμό σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.
 2. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το δικαίωμα δανεισμού.
 3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να χρησιμοποιούν τον Τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος κατά την διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.
 4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να αιτούνται, από το Τμήμα, την Σχολή ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χρηματοδότηση για ερευνητικές δράσεις εντός των πλαισίων της ερευνητικής τους προσπάθειας εφόσον αυτό προβλέπεται ή/και είναι εφικτό σε συνεννόηση πάντα με τον επιβλέποντα καθηγητή.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής τους προσπάθειας τους χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο οποίο αναφέρονται: το ΑΕΙ, η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, καταγωγή και έτος γεννήσεως), το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της.
 6. Το πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας δεν αποτελεί τίτλο Σπουδών.

 Άρθρο 15

Μετακίνηση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Σε περίπτωση όπου επιβλέπων μετακαλείται, μετακινείται ή εκλέγεται στο Τμήμα προερχόμενο από άλλο Τμήμα του Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ο μεταδιδάκτορας ερευνητής που επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε δύναται να ζητήσει την εγγραφή του στο Τμήμα υπό την επίβλεψη του μετακληθέντος, μετακινηθέντος ή εκλεγέντος Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Καθηγητή.

Άρθρο 16

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Μεταδιδάκτορας ερευνητής διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης Ε.Σ. εφόσον:

 1. Ζητηθεί από τον ίδιο με αίτησή του.
 2. Χρησιμοποιεί ιδέες μεθόδους και αποτελέσματα με τρόπους μη σύμφωνους με την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 3. Δρα με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο που τον φιλοξενεί.

Άρθρο 17

Διασφάλιση Ποιότητας των εκπονουμένων Μεταδιδακτορικών Ερευνών

Με απόφαση της Συνέλευσης Ε.Σ. ορίζεται η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας. Σχετικά κριτήρια αξιολόγησης αποτελεί ο αριθμός των δημοσιεύσεων ή και μονογραφιών που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας όπως επίσης και οι σχετικές ετεροαναφορές σε αυτήν. Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στην Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος και αξιολογούνται από αυτήν κατά την αξιολόγηση του Τμήματος.

 

Χρήσιμα Έντυπα:


Ενεργές Μεταδιδακτορικές Έρευνες

 

Περατωμένες Μεταδιδακτορικές Έρευνες