ΔΠΜΣ Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση,  ΦΕΚ 2730, τ. Β΄/13.10.2014, Αριθμ. 159893/B7/6-10-2014. Η τροποποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στην υπ. αριθμ. 16394/16/ΓΠ, ΦΕΚ 3757, τ. Β’/22.11.2016.

Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές: Νόμος υπ’ αριθμ. 3685


Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού ΠΜΣ:

http://www.icb.sci.uth.gr


 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

α) «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»

β) «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και Προσομοίωση»

γ) «Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση»

 


 

15/06/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-22 .pdf                                                       


 

26/06/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2018-19 .pdf                                                       


 

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 .pdf