ΠΜΣ Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/04-08-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”, βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35131 – Γαλανέικα, Λαμία.

Link: http://asr.cs.uth.gr/

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ “ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ” 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ) Το Τμήμα Πληροφορικής &…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ “ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών…

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

01. ΤΙΤΛΟΣ – ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» – “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”.


Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρομποτικής, με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν την αντίληψη και ευφυΐα αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως πλήρως λειτουργικά αυτόνομα συστήματα.


Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι:

 • Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και παγκοσμίως.
 • Να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που σχετίζονται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και παραγωγής.

02. ΑΡΙΘΜΟΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)  μεταπτυχιακούς φοιτητές εκ των οποίων οι 9 φοιτητές θα έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο Μηχανικού, Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

03. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

04. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα γραφεία της γραμματείας. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με απόφαση της Σ.Ε. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία, μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, συνοδευόμενες από το φάκελο υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές, και είναι:
 • Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
 • Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές.
 • Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής Εργασίας.
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 • Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και την δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμίσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).


 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 30
2 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του  Π.Μ.Σ. 15
3 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. 10
4 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. 15
5 Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας 10
6 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών 5
7 Γνώση χρήσης Η/Υ 5
8 Συστατικές Επιστολές (συνολικά) 5
9 Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.) 5
  ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου. Ο μέγιστος αριθμός μορίων από την πρώτη φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 75%.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον αξιολογικό πίνακα της πρώτης φάσης και είναι σε αριθμό ίσοι με το 150% των θέσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο υποψήφιο.

Κατά την δεύτερη φάση της επιλογής των υποψηφίων, πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, από την Επιτροπή Επιλογής. Κάθε μέλος της Επιτροπής Επιλογής αξιολογεί τον κάθε υποψήφιο σε κλίμακα 0 έως 100. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η προδιάθεση για σκληρή εργασία, η ομαδικότητα και οι προοπτικές εξέλιξης. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου από την προσωπική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Επιτροπής Επιλογής και σταθμίζεται με συντελεστή 25%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό με την επίδοση κάθε υποψηφίου όπου επισυνάπτονται τα φύλλα αξιολόγησης κάθε αξιολογητή.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως και εντός 15 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων, στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

05. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανέρχεται σε οκτώ (8).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του Ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

06. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

1 ΜΠ11 Υ Ανάλυση Ρομποτικών Συστημάτων 3 7.5
2 ΜΠ12 Υ Ενσωματωμένα Συστήματα & Ψηφιακός Έλεγχος 3 7.5
3 ΜΠ13 Υ Μηχανική Όραση 3 7.5
4 ΜΠ14 Ε Μοντελοποίηση και Δυναμική Συστημάτων 3 7.5
5 ΜΠ15 Ε Διαδίκτυο των Πραγμάτων 3 7.5
  Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 12 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

 

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.

ECTS

6 ΜΠ21 Υ Μη Επανδρωμένα Ρομποτικά Οχήματα 3 7.5
7 ΜΠ22 Υ Αισθητήρες και Σύνθεση Δεδομένων 3 7.5
8 ΜΠ23 Υ Μηχανική Μάθηση για Αυτόνομα Συστήματα 3 7.5
9 ΜΠ24 Ε Υπολογιστικές μέθοδοι και Προσομοίωση Ρομποτικών Συστημάτων 3 7.5
10 ΜΠ25 Ε Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων 3 7.5
  Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 12 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής (ένα εκ των δύο)

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30

 

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

07. ΤΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2700 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών και ειδικότερα 900 ευρώ ανά εξάμηνο ή θα χρηματοδοτείται επίσης από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) & τον ΕΛΚΕ του ΠΘ ή και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης,  οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. «των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..»

Επίσης, σύμφωνα με την με την παράγραφο 3 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Το ποσοστό απαλλαγής των φοιτητών από τα τέλη φοίτησης, εκτιμάται να ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% επί του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. που ορίζει η σχετική διάταξη του Ν. 4485/2017.

Το ποσό του τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητο για την οικονομική βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. δεδομένου ότι η ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές δεν είναι διασφαλισμένη. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του Π.Μ.Σ. από άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.