Ανακοινωσεις

Ετήσιο τεχνικό σεμινάριο Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών

“Cisco Certified Network Associate (CCNA)

με κωδικό: 200 – 301″

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200-301» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι επτά (7) μήνες αντιστοιχώντας σε 180 ώρες (120 διδακτικές ώρες και 60 ώρες επίβλεψη-διόρθωση εργαστηριακών ασκήσεων-πρακτική άσκηση).

Το Cisco Certified Network Associate (CCNA) 200-301 είναι ένα προχωρημένο πρόγραμμα που καλύπτει διεξοδικά τα πλέον απαραίτητα θέματα Δικτύων Η/Υ, από εισαγωγικές έννοιες έως και σύνθετες εφαρμογές, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές αποκτούν υψηλό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνώσεων στο αντικείμενο των δικτύων, από βασικές έννοιες δρομολόγησης και μεταγωγής μέχρι υψηλού επιπέδου τεχνολογίες διασύνδεσης. Οι καλυπτόμενες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα μεγάλων εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών.

Link ενημέρωσης και αίτησης:
http://learning.uth.gr/?p=6503