Ανακοινωσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΡ. 15099/20/ΓΠ/31-07-2020

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 15099/20/ΓΠ/31-07-2020 προκήρυξης για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021.

 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακ. έτους 2020-2021

(Σύμφωνα με την απόφαση της 8ης/11-09-2020)

  Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

 

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο ΘΕΣΕΙΣ Επιλεγέντες

(Αριθμός πρωτ. υποψηφιότητας)

1 ΕΥ111 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι-Εργαστήριο 1ο 1 Θέση 2536/10-08-2020
2 ΕΥ551 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Εργαστήριο 5ο 1 Θέση 2526/07-08-2020
3 ΕΥ517 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Εργαστήριο 5Ο 1 Θέση 2618/20-08-2020
4 ΕΥ771 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7Ο 1 Θέση 2489/05-08-2020

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.