Ανακοινωσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. 15102/20/ΓΠ/31-07-2020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 15102/20/ΓΠ/31-07-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του  ακ. έτους 2020-2021.

 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακ. έτους 2020-2021

(Σύμφωνα με την απόφαση της 8ης/11-09-2020)

 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

Α/Α Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Επιλεγέντες

(Αριθμός πρωτ. υποψηφιότητας)

1 ΕΥ301 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 3ο 2609/20-08-2020
2 ΕΥ321 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η/Υ-Εργαστήριο 3ο Θα ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
3 ΕΥ512 ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ-Εργαστήριο 5ο Θα ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
4 ΕΥ563 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 5ο 2611/20-08-2020
5 ΕΥ705 ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7Ο

 

2601/19-08-2020
6 ΕΥ711 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7ο 2612/20-08-2020
7 ΕΥ716 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7ο

 

 2612/20-08-2020
8 ΕΥ200 BUSINESS ENGLISH Χειμερινό  2595/18-08-2020

 

 Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.