Ανακοινωσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

για όσους έχουν αναλάβει ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και νωρίτερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνεδρίαση 31η/23-09-2021), αποφάσισε:

Η διάρκεια εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών να είναι κατά μέγιστο δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αυτό ισχύει για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες, ανεξάρτητα από το πότε ανέλαβαν την Πτυχιακή τους Εργασία.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν αναλάβει και εκπονούν Πτυχιακή Εργασία κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 και νωρίτερα (ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 έως και 2019-2020),  να υποβάλλουν υποχρεωτικά νέα αίτηση επικύρωσης του θέματος και του Επιβλέποντα Καθηγητή προκειμένου να γίνει η ένταξή τους στις διατάξεις του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η κατάθεση της νέας αίτησης θα πρέπει να γίνει έως το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021 στο email της Γραμματείας του Τμήματος: gcs@uth.gr                           

Έντυπο ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                    

                                                                                                                  Από τη Γραμματεία