Ανακοινωσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

Έως την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού των φοιτητών, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής αντίστοιχα ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα του μηνός Μαΐου 2022 ο εργαστηριακός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τετάρτη και έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Παρασκευή ή εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν τη φυσική παρουσία.

Φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 για τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2131/30-04-2022 “Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022”.